<

Đặc Quyền Vip

19-10-2023

 

◈ ĐẶC QUYỀN VIP

Các Chủ Tướng thân mến,

Tiểu Kiều xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các Chủ Tướng có thể nhận được khi tham gia 123 Tam Quốc

Chi tiết Đặc Quyền VIP:

Cấp VIP EXP VIP Tương Đương VNĐ Gói Ưu Đãi Đặc Quyền
0 0 0

Thuốc Thể Lực I x3
Thẻ Chiêu Thường x10
Thuốc Tinh Lực x2
Xu x200.000

1 250 40,000 đ

Thẻ Chiêu Thường x10
Trân Võ Thương x1
Trân Võ Khôi x1
Trân Võ Giáp x1
Trân Võ Hài x1

2 500 80,000 đ

Lệnh Chiêu Tinh Anh x5
Thẻ Chiêu Thường x10
Thiếu EXP Cao x20
Thuốc Thể Lực I x3
Xu x300.000

3 1000 160,000 đ

Lệnh Chiêu Tinh Anh x10
Huyền Hỏa Ấn x1
Thuốc Thể Lực I x4
Xu x500.000

4 2500 390,000 đ

Lệnh Chiêu Tinh Anh x10
Thất Sát Giáp x1
Thất Sát Khôi x1
Xu x600.000

5 5000 780,000 đ

Lệnh Chiêu Tinh Anh x10
Thất Sát Kiếm x1
Thất Sát Hài x1
Xu x800.000

6 10000 1,600,000 đ

Lệnh Chiêu Tinh Anh x10
Thiên Sát Khôi x1
Thiên Sát Giáp x1
Xu x1.000.000

7 25000 3,900,000 đ

Lệnh Chiêu Tinh Anh x10
Thiên Sát Thương x1
Thiên Sát Hài x1
Xu x2.000.000

 

8 50000 7,800,000 đ

Tướng Giả Hủ SS x1
Sách Chiến Quốc x1
Túi EXP Tím x5
Xu x3.000.000

9 75000 12,000,000 đ

Diệt Thiên Trần x1
Lệnh Chiêu Tinh Anh x30
Đá Thần Binh III x200
Đá Luyện Thần Binh-Cao x200

10 125000 20,000,000 đ

Tướng Triệu Vân SSS x1
Trảm Địch x1
Thiết Mã x1
Đá Hồn x300

11 200000 30,000,000 đ

Mảnh Triệu Vân SSS x150
Minh Viêm Giáp x1
Minh Viêm Khôi x1
Xu x5.000.000

12 300000 50,000,000 đ

Mảnh Triệu Vân SSS x200
Minh Viêm Đao x1
Minh Viêm Hài x1
Xu x10.000.000

13 500000 80,000,000 đ

Long Đảm Thương x1
Lệnh Chiêu Tinh Anh x50
Đá Thần Binh IV x100
Đá Luyện Thần Binh-Siêu x100
Xu x20.000.000

14 750000 120,000,000 đ

Mảnh Triệu Vân SSS x300
Long Đảm Thương x1
Đá Thần Binh IV x150
Đá Luyện Thần Binh-Siêu x150
Xu x30.000.000

15 1000000 160,000,000 đ

Mảnh Triệu Vân SSS x350
Long Đảm Thương x1
Rương Báu Đỏ (4 Chọn 1) x1
Đá Thần Binh IV x200
Túi EXP Tím x20
Xu x60.000.000

16 1500000 240,000,000 đ

Mảnh Triệu Vân SSS x500
Rương Báu Vật Đỏ (4 Chọn 1) x1
Đá Hồn x2000
Mệnh Hồn x20000
Đá Luyện Thần Binh-Siêu x200
Xu x80.000.000

17 2250000 350,000,000 đ

Minh Viêm Đao x2
Minh Viêm Giáp x2
Minh Viêm Khôi x2
Minh Viêm Hài x2
Rương Chọn Mệnh Đỏ x1
Đá Luyện Thần Binh-Siêu x300
Xu x100.000.000

18 3000000 470,000,000 đ

Rương Chọn Mệnh Đỏ x4
Rương Báu Vật Đỏ (4 Chọn 1) x4
Đá Hồn x6000
Mệnh Hồn x20000
Đá Luyện Thần Binh-Siêu x200
Xu x200.000.000

 

Một số hình ảnh Quà và Đặc Quyền Vip:

Đặc Quyền & Quà Siêu Cấp Vip 8

 

Đặc Quyền & Quà Siêu Cấp Vip 10

 

Đặc Quyền & Quà Siêu Cấp Vip 17

----------

123 TAM QUỐC - Tốc Chiến - Tốc Thắng - 123 Dzô